1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account:de MyEpiloque omgeving van een Gebruiker.

Contactgegevens: de contactgegevens die Gebruiker bij het afsluiten van de Overeenkomst aan Epiloque verstrekt, zoals naam, adres, burgerlijke staat, telefoonnummer en e-mail.

Epiloque: Epiloque B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60863153.

Gebruik: het op elektronische wijze uploaden en opslaan van Gegevens in MyEpiloque ten behoeve van het verstrekken aan Sleuteldragers na overlijden van Gebruiker.

Gebruiker: natuurlijke persoon met een leeftijd van 18 jaar of ouder, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst heeft afgesloten met Epiloque voor het Gebruik van MyEpiloque.

Gegevens: alle door de Gebruiker via MyEpiloque verstrekte informatie waaronder maar niet uitsluitend tekst, foto, film- en geluidsmateriaal.

MyEpiloque: de door Epiloque aan Gebruiker ter beschikking gestelde faciliteit “MyEpiloque” voor het Gebruik zoals nader bepaald in deze Voorwaarden.

Overeenkomst: de tussen een Gebruiker en Epiloque gesloten overeenkomst MyEpiloque bestaande uit het registratieformulier en deze Voorwaarden.

Sleuteldrager(s): de door Gebruiker aangewezen persoon(personen) die gerechtigd is(zijn) om toegang te verkrijgen tot het Account onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Voorwaarden.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden MyEpiloque.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1 Om gebruik te kunnen maken van MyEpiloque dient u 18 jaar of ouder te zijn en sluit u een Overeenkomst met Epiloque. Deze Voorwaarden zijn onderdeel van die Overeenkomst.
2.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en elke wijze van gebruik van MyEpiloque.
2.3 De niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen uit de Voorwaarden zal in geen geval leiden tot de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid, of nietigheid van de gehele met Gebruiker gesloten Overeenkomst. In het geval waarin de niet-uitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een bepaling onbetwistbaar vast komt te staan, zal deze betreffende bepaling voor niet geschreven gehouden worden.

3. Technische vereisten en gebruikslimieten
3.1 Voor het Gebruik van MyEpiloque moet Gebruiker over toegang tot het internet beschikken.
3.2 Gegevens kunnen worden aangeleverd in .doc, .docx, .pdf, .xls,. mp3, .mp4 en .mpeg.
3.3 Bij het uploaden van Gegevens gelden er per type bestand de volgende limieten: 10 MB per foto, 25 MB per geluidsbestand en
100 MB per videobestand.
3.4 Het Gebruik van MyEpiloque is onbeperkt.
3.5 Epiloque behoudt zich het recht voor specificaties voor te verstrekken Gegevens en gebruikslimieten te allen tijde te wijzigen of anderszins beperkingen op te leggen. Epiloque zal Gebruikers van deze wijziging in de Voorwaarden voorafgaand per e-mail op de hoogte stellen.

4. MyEpiloque
4.1 MyEpiloque biedt de volgende functionaliteiten:
–  Het uploaden en opslaan van door de Gebruiker verstrekte Gegevens;
–  Jouw Afscheid: een wensenlijst voor je uitvaart;
–  Jouw Leven: de Gebruiker registreert hier zakelijke onderdelen zoals lidmaatschappen, abonnementen etc.;
–  Jouw Wensen: de Gebruiker registreert hier de wensen ten behoeve van het afscheid en nalatenschap.

4.2 Epiloque is gerechtigd MyEpiloque en de daarvan deel uitmakende functionaliteiten te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Indien en voor zover dit gevolgen heeft voor de mogelijkheden van gebruik van bepaalde onderdelen, zal Epiloque hierover een bericht plaatsen op www.epiloque.nl.

5. Gegevens
5.1 Epiloque zal de door Gebruiker verstrekte Gegevens verwerken voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander in die zin dat de Gegevens op MyEpiloque worden geplaatst en opgeslagen en slechts kunnen worden verstrekt aan Sleuteldragers zoals bepaald in deze Voorwaarden. De Gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan hiervoor genoemd en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
5.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en – voor zover nodig – volledigheid van de door hem verstrekte Gegevens.
5.3 Het is Gebruiker verboden van MyEpiloque gebruik te maken voor activiteiten die in strijd zijn met de wet of voor commerciële doeleinden.
5.4 Gebruiker dient acht te slaan op de intellectuele eigendomsrechten (foto, film, muziek) van anderen en voor het gebruik daarvan toestemming te verkrijgen. De Gebruiker verleent Epiloque nadrukkelijk een niet-exclusief, overdraagbaar, kosteloze en wereldwijde licentie om de Gegevens te gebruiken, op te slaan en te verspreiden door deze aan Sleuteldragers toegankelijk te maken.
5.5 Gebruiker kan de door hem opgegeven Gegevens te allen tijde wijzigen of verwijderen in MyEpiloque.
5.6 Indien en voor zover een persoon ten opzichte van Epiloque het standpunt inneemt dat met de door de Gebruiker verstrekte informatie inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms)rechten van deze persoon, of dat de informatie in strijd zou zijn met wet- en regelgeving of met de openbare orde of goede zeden, staat het Epiloque vrij de betreffende informatie per direct te verwijderen. Epiloque is echter nadrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van gegevens op MyEpiloque.
5.7 De Gebruiker vrijwaart Epiloque tegen alle vorderingen en aanspraken van derden ter zake van schade – uit welke hoofde dan ook – die verband houdt met het gebruik van MyEpiloque door Gebruiker en/of de door de Gebruiker verstrekte Gegevens.

6. Toegankelijkheid MyEpiloque
6.1 Gebruiker kiest bij aanvang van de Overeenkomst een gebruikersnaam en paswoord. Een Gebruiker kan per e-mailadres gebruik maken van maximaal één Account.
6.2 MyEpiloque is toegankelijk via de website www.epiloque.nl.
6.3 Epiloque zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. De dienst wordt door Epiloque op basis van een inspanningsverbintenis uitgevoerd. Epiloque spant zich in MyEpiloque 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk te houden, maar geeft hiertoe geen enkele garantie.
6.4 Epiloque kan MyEpiloque geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud. Epiloque zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.
6.5 Tijdens het leven van de Gebruiker is de persoonlijke omgeving op MyEpiloque enkel toegankelijk voor de Gebruiker. Epiloque zal de Contactgegevens van Gebruiker uitsluitend gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen uitoefenen en om commerciële aanbiedingen te versturen, voor zover Gebruiker daar bij het openen van de Overeenkomst in het aanmeldformulier toestemming voor heeft gegeven.
6.6 De Gebruiker kan opgeven welke persoon(en), de zogenoemde Sleuteldragers, na zijn overlijden toegang mogen krijgen tot de Gegevens in MyEpiloque. De Gebruiker kan de Sleuteldrager en/of hun contactgegevens te allen tijde wijzigen. Nadat toegang is gevraagd door een van de Sleuteldragers via MyEpiloque, wordt er ter controle een SMS-bericht en e-mail naar de Gebruiker gestuurd. Indien deze niet binnen 9 uur reageren, en de aanvraag stopzetten, zal de Sleuteldrager na 12 uur toegang kunnen krijgen. Er wordt bij de aanvraag door de Sleuteldrager ook een e-mail naar Gebruiker gestuurd met een link om de aanvraag tot openen stop te zetten. Bij geen reactie na 9 uur door Gebruiker, of bevestiging van overlijden, zal Epiloque de Sleuteldrager toegang verlenen middels een vanuit Epiloque verzonden (no reply) e-mail met een link naar de betreffende functionaliteit. De Gebruiker is zich er van bewust dat daarmee op geen enkele wijze aan de betreffende derde opdracht wordt gegeven om bepaalde zaken te regelen De Gebruiker realiseert zich dat de personen die toegang worden verleend, middels doorzending van de betreffende e-mail, ook anderen toegang kunnen verlenen. Epiloque kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.
6.7 De Gebruiker is zich er van bewust dat daarmee op geen enkele wijze aan de betreffende derde opdracht wordt gegeven om bepaalde zaken te regelen. De Gebruiker realiseert zich dat de personen die toegang wordt verleend, middels doorzending van de betreffende e-mail, ook anderen toegang kunnen verlenen. Epiloque kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden.
6.8 Epiloque kan door de Sleuteldrager de toegang tot MyEpiloque met onmiddellijke ingang ontzeggen, indien deze – naar het redelijk oordeel van Epiloque – misbruik maakt van de mogelijkheden die MyEpiloque biedt.
6.9 Buiten de gevallen als in dit artikel omschreven verstrekt Epiloque geen (Persoons)Gegevens aan derden. Er zal geen koppeling worden gemaakt tussen de Accounts van verschillende Gebruikers van Epiloque.

7. Privacy en bescherming persoonsgegevens
7.1 Epiloque verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en marketingdoeleinden. Meer informatie over doeleinden en verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het Privacy Statement op www.epiloque.nl.
7.2 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht inzage te krijgen in de verwerking van de persoonsgegevens die Epiloque van de Gebruiker heeft verkregen en wijziging of verwijdering van de Gegevens te verzoeken.
7.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker een veilig paswoord te kiezen en geheimhouding te bewaren van zowel het paswoord als de gebruikersnaam.
7.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn computer en mobiele apparaat tegen virussen e.d. door gebruik te maken van een anti-virusscanner die up-to-date is. De Gebruiker is gehouden de algemeen geldende voorzichtigheid en oplettendheid te betrachten bij het Gebruik teneinde te voorkomen dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, of andere programmatuur mee worden gestuurd bij het Gebruik waardoor het Account van de Gebruiker of (de veiligheid van de website van) Epiloque kan worden beschadigd, onbruikbaar of ontoegankelijk kan worden gemaakt, dan wel waardoor Gegevens kunnen worden gewist of kunnen worden toegeëigend.
7.5 De Gebruiker is verplicht wijzigingen in zijn Contactgegevens zo spoedig mogelijk aan Epiloque door te geven via MyEpiloque. Epiloque is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Gebruiker of een derde oploopt of zal oplopen in verband met het niet tijdig doorgeven van wijzigingen in zijn Contactgegevens.

8. Software Epiloque.nl
8.1 De Gebruiker realiseert zich dat software, nu en dan updates nodig heeft voor het goed functioneren van de software.
8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van de software berusten bij Epiloque. Het is de Gebruiker niet toegestaan de (broncode van) de software aan te passen of van de software afgeleide producten te ontwikkelen.

9. Kosten
9.1 Voor gebruik van MyEpiloque worden jaarlijks abonnementskosten van 8,95 euro in rekening gebracht. De abonnementskosten worden voorafgaand aan het gebruik van MyEpiloque in rekening gebracht middels een doorlopende machtiging. Eventuele kosten voor gebruik van internet, om MyEpiloque via de computer of een mobiel apparaat te benaderen, komen voor rekening van de Gebruiker.

9.2 Epiloque is gerechtigd eenmaal per jaar de abonnementskosten te verhogen. De verhoging wordt per e-mail aangekondigd en gaat voor bestaande Gebruikers pas gelden na verloop van één jaar volgend op de dag dat de verhoging is aangekondigd. Indien Gebruiker hiermee niet akkoord gaat, staat het hem vrij de Overeenkomst per direct te beëindigen.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid
10.1 Epiloque is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect geleden wordt door Gebruiker of Sleuteldrager dat verband houdt met het gebruik van MyEpiloque of bezoek van de website in welke zin dan ook, behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Epiloque. Gebruik van MyEpiloque is geheel op eigen risico van de Gebruiker. Epiloque geeft geen enkele garantie omtrent het gebruik van MyEpiloque of de geschiktheid van MyEpiloque voor een bepaald doel.
10.2 Epiloque is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onder meer:
– de onjuistheid, onvolledigheid of inhoud van verstrekte Gegevens of de (rechts)gevolgen van de verstrekte Gegevens, in welke zin dan ook;
– het ontbreken of verdwijnen van Gegevens, ongeacht of de Gebruiker deze heeft verstrekt of getracht heeft te verstrekken;
– door derden onbevoegd, al dan niet uit naam van Gebruiker, verstrekte Gegevens;
– (gevolg)schade als gevolg van het niet of niet juist functioneren van de website, de software of het functioneren van hardware van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de website;
– tijdelijke ontoegankelijkheid van MyEpiloque;
– het niet binnen een bepaalde termijn verlenen van toegang aan Sleuteldragers tot het Account na overlijden van de Gebruiker;
– de mogelijk ongewenste gevolgen van verzending van e-mails naar de door de Gebruiker opgegeven e-mailadressen en telefoonnummers in het kader van het verlenen van toegang tot bepaalde functionaliteiten van MyEpiloque;
– het feit dat derden zich – op welke wijze ook – toegang hebben verschaft tot MyEpiloque.

11. Wijziging van de Voorwaarden
11.1 Epiloque is bevoegd de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Gebruiker gaat bij voorbaat akkoord met deze wijzigingen en aanvullingen. Epiloque zal geen onredelijk gebruik maken van haar bevoegdheid zoals omschreven in dit artikel.
11.2 Epiloque zal van wijzigingen en/of aanvullingen in de Voorwaarden melding maken op de website van Epiloque. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen en/of aanvullingen, kan hij de overeenkomst beëindigen volgens het bepaalde in artikel 12 van deze Voorwaarden.

12. Beëindiging
12.1 Het staat de Gebruiker te allen tijde vrij om de Overeenkomst te beëindigen door opzegging. Opzegging kan door het Account in MyEpiloque te verwijderen.
12.2 Epiloque kan de Gebruiker de toegang tot MyEpiloque met onmiddellijke ingang ontzeggen en de desgewenst Overeenkomst met de Gebruiker buitengerechtelijk ontbinden, indien de Gebruiker – naar het redelijk oordeel van Epiloque – misbruik maakt van de mogelijkheden die MyEpiloque biedt. Epiloque is niet gehouden de betreffende Gebruiker een nieuw Account toe te kennen.
12.3 Epiloque kan de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, indien zij daar gegronde redenen voor heeft. Vooruitbetaalde administratiekosten worden niet geretourneerd, tenzij Gebruiker de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 9.2 en ten tijde van het opzeggen de looptijd van het jaar waarop de administratiekosten betrekking hebben, nog meer dan zes maanden bedraagt.
12.4 De Gegevens die zich in MyEpiloque bevinden worden na de opzegging door Gebruiker of Epiloque direct verwijderd. De Gebruiker is zich ervan bewust dat na verwijdering van de Gegevens, deze Gegevens mogelijk nog gedurende circa zes maanden aanwezig blijven in back-up systemen. De Gegevens zijn daarmee evenwel niet meer toegankelijk voor derden.
12.5 In geval van overlijden van Gebruiker waarbij de Sleuteldrager toegang heeft gekregen tot het Account van Gebruiker als bedoeld in artikel 6.6 van deze Voorwaarden, wordt de Overeenkomst (en de toegankelijkheid van MyEpiloque) beëindigd in de zesde maand volgend op de dag waarop de Sleuteldrager die toegang heeft gekregen.
12.6 De Contactgegevens van Gebruiker worden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, nog 1 jaar bewaard waarna ze worden vernietigd.

13. Taal
13.1 De Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De Overeenkomst tussen Epiloque en de Gebruiker is in de Nederlandse taal tot stand gekomen.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 De Overeenkomst en het Gebruik van MyEpiloque zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
14.2 De Gebruiker kan vragen, opmerkingen en klachten per e-mail op info@epiloque.nl aan Epiloque richten.